Class Instructor Time Frame Classroom
Pinyin A Ms. Gao 9:30  -  11:30 am
Pinyin B Ms. Hu, Qing 12:50  -  2:50 pm 5
2nd Grade Mr. Yang, Jianchang 12:50  -  2:50 pm 2
3rd Grade Ms. Hu, Qing 3:00  -  5:00 pm
4th Grade Mr. Tian, Ye 9:30  -  11:30 am
5th Grade Ms. Zhang, Huilu 9:30  -  11:30 am
6th Grade A  Ms. Ju, Lanying 9:30  -  11:30 am
6th Grade B Mr. Zhang, Xuejin (Kenn) 12:50  -  2:50 pm
8th Grade Ms. Wang, Nairen (Rena) 12:50  -  2:50 pm
9th Grade Ms. Wang, Nairen (Rena) 9:30  -  11:30 am