Class Instrunctor Time Frame Classroom
PinyinA Ms. Gao, Fang 12:50-2:50 pm 6(Cypress)
PinyinB Ms. Hu, Qing 3:00-5:00 pm 5
1A Mr. Tian, Ye (Terry) 9:30-11:30 am

6(Cypress)

1B Ms. Hu, Qing 12:50-2:50 pm 5
2A

Ms.Zhao,Chenshan (Sunny)

9:30-11:30 am 5
2B Ms. Hui, Ayesha 3:00-5:00 pm 1
3A  Ms. Ju, Lanying 9:30-11:30 am 2
3B  Mr. Zhang, Xuejin (Kenn) 12:50-2:50 pm 4
4  Mr. Yang, Jianchang 12:50-2:50 pm 1
5  Ms. Hu, Qing (Helen)  9:30-11:30 am 3
6A  Ms. Wang, Stephanie 9:30-11:30 am
1
6B Ms. Hu, Qing (Helen) 3:00-5:00 pm 4
7 Ms. Jun, Lanying 12:50-2:50 pm 2
8 Ms. Wang, Nairen (Rena)  9:30-11:30 am 4
9 Mr. Huo, Jinsheng 3:00-5:00 pm 2