Class Instrunctor Time Frame Classroom
Pinyin Ms. Hu, Qing 12:50 -   2:50 pm Online
1 Ms. Hu, Qing  3:00 -   5:00 pm Online
2A

Mr. Tian, Ye

 9:30 - 11:30 am Online
2B Ms. Gao,  Fang 12:50 -   2:50 pm Online
3A  Ms. Zhao, Chenshan (Sunny) 9:30 - 11:30 am Online
3B  Ms. Zhao, Chenshan (Sunny) 3:00 -   5:00 pm Online
4A  Ms. Ju, Lanying 9:30 - 11:30 am Online
4B Mr. Zhang, Xuejin (Kenn) 12:50 -   2:50 pm Online
5  Mr. Yang, Jianchang 12:50 -   2:50 pm Online
6 Ms. Hu, Qing (Helen) 9:30 - 11:30 am
Online
7A Ms. Wang, Stephanie 9:30 - 11:30 am Online
7B Ms. Hu, Qing (Helen) 3:00 -   5:00 pm Online
8 Mr. Huo, Jinsheng  12:50 -   2:50 pm Online
9 Ms. Wang, Nairen (Rena) 9:30 - 11:30 am Online