Class Instrunctor Time Frame Classroom
PinyinA Mr. Tian, Ye 9:30-11:30 am  6 (Cypress)
PinyinB Ms. Hu, Qing 12:50-2:50 pm 5
1A Ms. Zhao, Chenshan 9:30-11:30 am 5
1B Ms. Hu, Qing 3:00 - 5:00 pm 5
2A Ms. Ju, Lanying 9:30-11:30 am 2
2B Ms. Wang, Nairen (Rena) 12:50-2:50 pm 4
Mr. Yang, Jianchang 12:50-2:50 pm 3
4A  Mr. Cheng, Fuchen 9:30-11:30 am 3
4B  Ms. Qiu, Hongjin 3:00 - 5:00 pm 1
5A  Ms. Wang, Stephanie  9:30-11:30 am 1
5B  Ms. Hu, Qing (Helen) 3:00- 5:00  pm 4
6 Ms. Zuo, Qian 12:50-2:50 pm 2
7 Ms. Wang, Nairen (Rena) 9:30-11:30 am 4
8 Mr. HuoJinsheng 3:00 - 5:00 pm 2
9 Mr. Zhang, Xuejin 12:50-2:50 pm 1